Reklamační podmínky

spoločnosti KOBASEAL, s.r.o. pre internetový obchod www.koba-zahrada.cz ak kupujúcim je spotrebiteľ

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tento Reklamačný poriadok spoločnosti KOBASEAL, s.r.o. pre e-shop www.koba-zahrada.cz (ďalej aj ako „reklamačný poriadok“) sa vzťahuje na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.koba-zahrada.cz ak kupujúcim je spotrebiteľ.
  2. Tento reklamačný poriadok upravuje postup uplatňovania a vybavovania reklamácií.
  3. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Vymedzenie základných pojmov
  1. Predávajúcim je spoločnosť KOBASEAL, s.r.o. so sídlom: Píla 66, PSČ 900 89 Píla, Slovenská republika, IČO: 36802603, IČ DPH: SK2022405880, zapísaná Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 46858/B, (ďalej ako „predávajúci“). Adresa elektronickej pošty predávajúceho je info@koba-zahrada.cz, telefón predávajúceho je: 0903 911 953. Kontakty na predávajúceho a jeho ďalšie údaje sú uvedené na stránke www.koba-zahrada.cz/contacts.
  2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  3. Výrobkom je nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa.
  4. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
  5. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Prevzatie veci spotrebiteľom
  1. Ak je predávajúci podľa dohody so spotrebiteľom alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené spotrebiteľom, spotrebiteľ je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je spotrebiteľ povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Ak spotrebiteľ neprevezme vec pri jej dodaní, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie; výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis, prípadne určuje dohoda medzi účastníkmi.
  2. Prevzatím veci prechádza na spotrebiteľa vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na spotrebiteľa prevzatím veci spotrebiteľom na mieste dodania ním určenom.
 4. Akosť a množstvo
  1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 5. Zodpovednosť za vady predanej veci
  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom.
 6. Záruka a záručná doba
  1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
  2. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom.
  3. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
  4. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
  6. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
  7. Záruka sa nevzťahuje na:
   a) prípady spôsobné porušením podmienok záruky, ktoré uvádza výrobca,
   b) opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním,
   c) na prípady, ktoré spôsobil spotrebiteľ po prevzatí veci; najmä mechanické poškodenie veci, neodborné zaobchádzanie s vecou, neodborný zásah do veci, nadmerné zaťažovanie veci,
   d) na prípady, ktoré spôsobil spotrebiteľ tým, že nedodržal všeobecné zásady zaobchádzania s vecou alebo vec použil na iný účel ako je určená,
   e) na prípady spôsobné vyššou mocou/vis maior.
  8. Ak sa vec predáva za nižšiu cenu, záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
 7. Nároky spotrebiteľa z vád
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  6. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 8. Použité veci a veci predávané za nižšiu cenu
  1. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  2. Ak ide o použitú vec, spotrebiteľ a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
  3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  4. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci spotrebiteľom alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a spotrebiteľ dohodli podľa § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 9. Postup pri reklamácii
  1. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@koba-zahrada.cz. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenie tovaru nemusia byť uznané.
  2. V prípade, ak sa spotrebiteľ rozhodne zakúpený tovar reklamovať, môže sa za týmto účelom vopred obrátiť na predávajúceho (kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s predávajúcim) spotrebiteľ môže doručiť na adresu: KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, PSČ 900 89 Píla, Slovenská republika. Ak sa spotrebiteľ rozhodne tovar zaslať poštou, tovar sa odporúča zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Pre rýchle vybavenie reklamácie sa odporúča, aby spotrebiteľ do balíka s tovarom priložil aj kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý predávajúci doručil spotrebiteľovi s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Zaslanie tovaru na dobierku sa neakceptuje. Takto zaslaný tovar si predávajúci neprevezme.
  3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; (§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka) osobitne uvedených v bodoch 7.1 až 7.5 tohto Reklamačného poriadku. Predávajúci na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 2.6 tohto Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek tento Reklamačný poriadok zmeniť. Novú verziu Reklamačného poriadku predávajúci zverejní na tejto stránke.
  2. Práva a povinnosti neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa upravujú zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ďalším všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  3. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 25.5.2018.